Privacy Policy

 1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van TALENT RECRUITING BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3013 AK) Rotterdam aan Stationsplein 45  (Groothandelsgebouw), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. TALENT RECRUITING BV voorziet in de bemiddeling van kandidaten op de arbeidsmarkt.

Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens en overige vertrouwelijke data zullen omgaan. Waar wij in deze privacyverklaring het woord persoonsgegevens gebruiken, worden daaronder ook de overige vertrouwelijke data verstaan. Wij vinden het van groot belang dat met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Bij het verwerken daarvan neemt TALENT RECRUITING BV de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), in acht.

Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van alle online en offline soorten persoonsgegevens die TALENT RECRUITING BV ontvangt betreffende:

 • (potentiële) klanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en andere relaties van TALENT RECRUITING BV;
 • bezoekers van de website www.talent-recruiting.nl;
 • ontvangers van informatie van TALENT RECRUITING BV;
 • alle andere personen die contact hebben met TALENT RECRUITING BV, met uitzondering van werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met TALENT RECRUITING BV.
 1. Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

TALENT RECRUITING BV kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de AVG.

Persoonsgegevens door uzelf verstrekt:

 • uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), IP-adres);
 • identiteitsgegevens;
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • persoonsgegevens zoals omschreven op een c.v./ gegevens over uw arbeidsverleden.

Persoonsgegevens verkregen via communicatiemiddelen (o.a. de website, nieuwsbrieven en e-mails):

 • contactgegevens (zoals hierboven beschreven);
 • informatie over met welk apparaat u onze website heeft bezocht, zoals een IP-adres;
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
  – welke gegevens/webpagina’s u van ons heeft bekeken;
  – de wijze waarop u door de website navigeert;
  – of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
  – de data en tijdstippen van het bezoek aan de website;
 • het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • uw browsertype en IP-adres;
 • uw internetprovider;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die aan TALENT RECRUITING BV worden verstuurd.

Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen of via derden      

 • camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn, en door u kennelijk openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster.
 1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

TALENT RECRUITING BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u;
 • om uw identiteit na te gaan;
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, producten en diensten van TALENT RECRUITING BV;
 • om u te benaderen voor nieuwsbrieven, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • om onze diensten te kunnen evalueren, te onderzoeken en te ontwikkelen;
 • om de website en daarmee verband houdende technologieën te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • voor marketing/commerciële doeleinden;
 • om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;
 • voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;
 • voor werving en selectie.
 1. Op deze gronden verwerken wij uw gegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op de basis van de volgende grondslagen:

 • u heeft aan TALENT RECRUITING BV toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op TALENT RECRUITING BV rust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van TALENT RECRUITING BV of van een derde, tenzij de belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van TALENT RECRUITING BV of de derde.

TALENT RECRUITING BV kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het beschermen van de veiligheid van bezoekers en/of anderen van de gebouwen en eigendommen van TALENT RECRUITING BV;
 • het bevorderen van het IT-beheer;
 • de diensten en de inhoud van onze website te analyseren en te verbeteren;
 • diensten leveren, verbeteren, aanpassen en ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 • beveiliging verbeteren;
 • communiceren met u en andere relaties van TALENT RECRUITING BV;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude en schendingen van onze voorwaarden of andere schadelijke of illegale activiteit.
 1. Delen met derden

TALENT RECRUITING BV kan derde partijen inschakelen die in opdracht van TALENT RECRUITING BV als verwerker persoonsgegevens verwerken.

Dit kunnen zijn:

 • (overheids-)organisaties;
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend leveranciers van IT-diensten.

TALENT RECRUITING BV blijft in bovengenoemde situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. TALENT RECRUITING BV sluit met deze organisaties verwerkersovereenkomsten. TALENT RECRUITING BV kan tevens samenwerkingsverbanden aangaan met derde partijen die zelf medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit TALENT RECRUITING BV met deze derde partijen een overeenkomst tussen gegevensverantwoordelijken.

Persoonsgegevens zullen door TALENT RECRUITING BV en/of beheerder indien nodig worden verstrekt aan onderhoudsbedrijven die planmatig of naar aanleiding van een klacht onderhoud plegen (en waaraan naam en contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en informatie over de klacht kan worden doorgegeven).

TALENT RECRUITING BV kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar onderneming uw persoonsgegevens delen met de partij(en) betrokken bij deze fusie, overname of verkoop.

TALENT RECRUITING BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

 1. Delen van persoonsgegevens buiten de europese economische ruimte

Vanwege het internationale karakter van TALENT RECRUITING BV kan het soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan leveranciers, potentiële of daadwerkelijke kopers, verkopers of andere zakenpartners die buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) zijn gevestigd. Bijvoorbeeld als één van de servers van TALENT RECRUITING BV zich buiten de EER bevindt.

In overeenstemming met de AVG zal TALENT RECRUITING BV uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER:

 • als de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of
 • indien passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of
 • de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met TALENT RECRUITING BV; of
 • indien u uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of
 • indien de doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of
 • indien de doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van TALENT RECRUITING BV en TALENT RECRUITING BV passende waarborgen heeft genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.

In situaties waarin TALENT RECRUITING BV uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd blijven.

 1. Beveiliging

TALENT RECRUITING BV treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. TALENT RECRUITING BV heeft onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;
 • alle medewerkers van TALENT RECRUITING BV (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, persoonsgegevens hieronder begrepen;
 • elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https.

TALENT RECRUITING BV sluit verwerkersovereenkomsten en/of overeenkomsten met medeverantwoordelijken als persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

In het verlengde van de bovengenoemde beginselen zorgt TALENT RECRUITING BV ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is.

 1. Bewaartermijnen

TALENT RECRUITING BV bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. TALENT RECRUITING BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om u zorg en overige diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

TALENT RECRUITING BV bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met TALENT RECRUITING BV heeft. Voor sommige persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. TALENT RECRUITING BV neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

Voor zover TALENT RECRUITING BV een kopie van uw legitimatiebewijs bewaart, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven, met het doel u als kandidaat voorafgaand en gedurende de looptijd van de overeenkomst de kandidaat te kunnen identificeren, zal TALENT RECRUITING BV deze kopie direct na de looptijd van de overeenkomst vernietigen. TALENT RECRUITING BV maakt het BSN-nummer op uw legitimatiebewijs onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

De camerabeelden van de beveiligingscamera’s bewaart TALENT RECRUITING BV maximaal vier weken, tenzij langer bewaren nodig is in verband met een incident.

 1. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 1. Uw rechten

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan TALENT RECRUITING BV of door een e-mail te sturen aan talent@talent-recruiting.nl.
TALENT RECRUITING BV is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders vermeld, zal TALENT RECRUITING BV zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld (en dus zal per e-mail worden gereageerd), tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt TALENT RECRUITING BV u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 1. Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
  U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens TALENT RECRUITING BV van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren. Mocht onverhoopt blijken dat TALENT RECRUITING BV verkeerde persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan derden, dan zal TALENT RECRUITING BV dit meteen verbeteren. Indien TALENT RECRUITING BV uw persoonsgegevens heeft gewijzigd, stelt TALENT RECRUITING BV u hiervan op de hoogte.
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperken
  Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die TALENT RECRUITING BV van u bewaart, kunt u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 3. Intrekken van toestemming
  U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal TALENT RECRUITING BV zal de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.
 4. Recht om persoonsgegevens over te dragen
  U kunt de persoonsgegevens die TALENT RECRUITING BV van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.
 5. Recht om vergeten te worden
  Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van TALENT RECRUITING BV, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.
 6. Recht van bezwaar
  U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door TALENT RECRUITING BV wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van TALENT RECRUITING BV of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien TALENT RECRUITING BV zich op deze grondslagen baseert, maakt TALENT RECRUITING BV een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van TALENT RECRUITING BV te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.
 7. Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten
  Wij zetten ons ervoor in om samen met u te werken om een goede oplossing te vinden als u een klacht over of probleem hebt met ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen met uw klacht of probleem, heeft u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.
 1. Functionele en analytische cookies

TALENT RECRUITING BV maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies voor het laten functioneren en verlenen van onze diensten.
TALENT RECRUITING BV is hierdoor in staat te bekijken op welke wijze haar bezoekers de website gebruiken. TALENT RECRUITING BV kan op die manier haar website aanpassen op de gebruikersvoorkeuren. Bij een volgend bezoek aan de website van TALENT RECRUITING BV worden deze kleine stukjes herkend.

TALENT RECRUITING BV gebruikt Google Analytics-cookies om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en heeft daartoe een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. TALENT RECRUITING BV heeft daarbij het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd en ‘gegevens delen” uitgezet. TALENT RECRUITING BV maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics cookies. Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, leest u in de privacyverklaring van Google.

 1. Vragen / klachten / opmerkingen / vermoeden van datalek / privacy officer

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens door TALENT RECRUITING BV of u vermoedt dat sprake is van een datalek, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn:

TALENT RECRUITING BV
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

E-mail: talent@talent-recruiting.nl

 1. Wijzigingen en toepasselijk recht

TALENT RECRUITING BV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in deze privacyverklaring of in de manier waarop TALENT RECRUITING BV uw persoonsgegevens verwerkt, stellen we u hiervan op de hoogte via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen TALENT RECRUITING BV en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op en geldt vanaf 1 januari 2023.