Algemene voorwaarden

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Algemeen deel
  1. Definities
  2. Toepasselijkheid
  3. Tot stand komen opdracht
  4. Betaling aan Talent Recruiting
  5. Geheimhouding
  6. Aansprakelijkheid Talent Recruiting
  7. Schadeloosstelling (alsnog in dienst/contractuele relatie)
  8. Boete ten opzichte van nakoming/schadevergoeding
  9. Overdracht rechten en plichten
  10. Recht- en forumkeuze
  11. Ethische gedragscode
  12. Niet-wervingsbeding
  13. Slotbepaling
 3. Deskundige (Interim)
  1. Inzet Deskundige
  2. Bepalingen bij overname Deskundige
  3. Duur en beëindiging
  4. Vergoeding en betaling
 4. Werving & Selectie
  1. Opdracht
  2. Kosten/ Fee
  3. Annulering of wijziging
  4. Voortijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

1. Inleiding

Voor u liggen de algemene voorwaarden van Talent Recruiting B.V. Dat is de officiële naam van de onderneming die ook handelt onder de naam “Talent Recruiting”.

Talent Recruiting richt zich op een aantal werkzaamheden:

 • Het ter beschikking stellen van Deskundigen;
 • Permanente plaatsing van kandidaten.

Deze algemene voorwaarden kennen een gelaagde opbouw. Eerst volgt een algemeen deel dat van toepassing is op alle werkzaamheden van Talent Recruiting.

Daarna volgen algemene voorwaarden die in aanvulling of in afwijking op het algemene deel van toepassing zijn op de betreffende activiteit.

2. Algemeen deel

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle activiteiten, overeenkomsten, opdrachten en diensten van Talent Recruiting.

2.1. Definities

2.1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Begrip Toelichting

1.Bruto jaarinkomenBij een arbeidsovereenkomst: het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken jaarsalaris omgerekend naar een werkweek van 40 uur (ook al is de Kandidaat werkzaam voor minder uur) aangevuld met gegarandeerd of redelijkerwijs te verwachten bonus, tantième of winstdeling, vaste representatie- vergoedingen en overige emolumenten. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld met € 7.500,- bruto jaarsalaris.
2.DeskundigeIedere natuurlijke- of rechtspersoon die uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Talent Recruiting tijdelijk werkzaamheden uitvoert of doet uitvoeren binnen de organisatie van Opdrachtgever of een derde.
3.KandidaatIedere natuurlijke persoon die door Talent Recruiting wordt voorgedragen om als, Deskundige (en/of namens een Deskundige) en/of werknemer werkzaamheden te gaan verrichten.
4.OpdrachtDe overeenkomst tussen Talent Recruiting en Opdrachtgever, waarbij Talent Recruiting zich jegens Opdrachtgever verplicht om: zich in te spannen een Kandidaat te werven en te selecteren voor indiensttreding bij Opdrachtgever dan wel een andere relatie aan te gaan met Opdrachtgever en/of een Deskundige werkzaamheden te laten uitvoeren bij Opdrachtgever.
5.OpdrachtgeverDe natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan met Talent Recruiting.
6.Talent RecruitingDe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Talent Recruiting B.V. die is gevestigd te Rotterdam.

2.2. Toepasselijkheid

2.2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten, inclusief verlenging(en) daarvan, met Talent Recruiting (ongeacht de specifieke activiteiten waarop het betrekking heeft).

2.2.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Talent Recruiting zijn aanvaard.

2.3. Tot stand komen opdracht

2.3.1. Alle aanbiedingen van Talent Recruiting zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.3.2.  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3.3.  Mondelinge toezeggingen van Talent Recruiting zijn pas verbindend als die schriftelijk zijn bevestigd.

2.3.4. Opdrachten, overeenkomsten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat Talent Recruiting deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment dat Talent Recruiting feitelijk een begin van uitvoering heeft gemaakt.

2.3.5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Talent Recruiting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Talent Recruiting worden verstrekt, bij gebreke waarvan Talent Recruiting de uitvoering van de Opdracht mag opschorten.

2.4. Betaling aan Talent Recruiting

2.4.1. Betaling dient te geschieden aan Talent Recruiting binnen 14 dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op de bankrekening van Talent Recruiting die staat vermeld op de factuur.

2.4.2. Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden of andere documentatie van de Opdracht zijn genoemd, zijn altijd exclusief de daarover verschuldigde belastingen (waaronder begrepen BTW).

2.4.3.  Betaling dient te geschieden zonder verrekening. Opdrachtgever is niet bevoegd betaling op te schorten.

2.4.4. Na verstrijken van de bovengenoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

2.4.5. Indien Talent Recruiting maatregelen moet nemen ter incasso van haar vordering is Opdrachtgever gehouden om aan Talent Recruiting alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van Talent Recruiting van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,-.

2.4.6. Klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen een week na de dagtekening van de factuur schriftelijk bij Talent Recruiting te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten ter zake heeft verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

2.4.7. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een klacht als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van Talent Recruiting automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Talent Recruiting volledige betaling verlangen van opdrachtgever.

2.4.8. Opdrachtgever dient te allen tijde op het eerste verzoek van Talent Recruiting adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen Talent Recruiting reeds opeisbaar te vorderen heeft en zal verkrijgen uit hoofde van de Opdracht.

2.4.9. Indien de Opdrachtgever een Purchase Order nummer of andere referentie vermeld wil hebben op de facturen dient de Opdrachtgever deze uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de opdracht aan Talent Recruiting is versterkt, aan te leveren.

2.4.10. Indien de Opdracht is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

2.5. Geheimhouding

2.5.1. Talent Recruiting zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met een Kandidaat, en/of Gedetacheerde en/of Deskundige, bedingen dat die persoon volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever. Talent Recruiting is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van de geheimhoudingsplicht door de betreffende persoon.

2.5.2. Opdrachtgever zal de inhoud van de Opdracht strikt geheimhouden tegenover derden.

2.6. Aansprakelijkheid Talent Recruiting

2.6.1. Talent Recruiting geeft geen garantie op de (uitvoering van de) werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht. Opdrachtgever dient zich bovendien zelf van de geschiktheid van de Kandidaat te overtuigen en dient ook zelf referenties en diploma’s van de Kandidaat te controleren.

2.6.2. Talent Recruiting is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ten gevolge van ongeschiktheid van de Kandidaat en/of Deskundige of dat die niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen.

2.6.3. Talent Recruiting is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de Kandidaat, Gedetacheerde en/of Deskundige toebrengt aan Opdrachtgever en/of derden.

2.6.4. Aansprakelijkheid van Talent Recruiting is altijd beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekeraar van Talent Recruiting wordt uitgekeerd, zijnde maximaal EUR 2.6.5. 2.500.000 per jaar, en zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat door Opdrachtgever aan Talent Recruiting is voldaan in het betreffende jaar.

2.6.5. Talent Recruiting is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst en/of verliezen van Opdrachtgever en/of derden.

2.6.6. Elke vorm van aansprakelijkheid van Talent Recruiting vervalt op de vroegste van de volgende twee data:

 • 3 maanden nadat de Opdrachtgever op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit, of;
 • 12 maanden nadat de Opdracht is geëindigd.

2.6.7. De Opdrachtgever vrijwaart Talent Recruiting voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

2.6.8. Indien Opdrachtgever aan Talent Recruiting informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

2.7. Schadeloosstelling (alsnog in dienst/contractuele relatie)

2.7.1. Het is Opdrachtgever en al haar groepsvennootschappen niet toegestaan binnen 18 maanden nadat een Kandidaat door Talent Recruiting is voorgesteld (waaronder mede begrepen het toezenden van informatie over de Kandidaat), direct of indirect een arbeidsverhouding, samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met de Kandidaat zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talent Recruiting. Dat verbod geldt ook indien de betreffende Kandidaat in die periode door een derde (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan Talent Recruiting) aan Opdrachtgever en/of aan haar gelieerde ondernemingen is voorgesteld of als de Kandidaat zelf Opdrachtgever of de groepsvennootschap heeft benaderd.

2.7.2. Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat alle aan haar gelieerde ondernemingen zich ook aan het bepaalde in artikel 2.7.1 zullen houden.

2.7.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze gegevens over de Kandida(a)t(en) die door Talent Recruiting zijn aangedragen aan derden door te geven of die Kandidaten aan derden voor te stellen.

2.7.4. Overtreding van het bepaalde in artikel 2.7.1 en/of 2.7.3 leidt tot een aan Talent Recruiting verschuldigde en onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van € 20.000,- (twintigduizend euro).

2.8. Boete ten opzichte van nakoming/schadevergoeding

2.8.1. In alle gevallen waarin Opdrachtgever op grond van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden een boete verschuldigd is, heeft Talent Recruiting daarnaast te allen tijde recht op schadevergoeding en/of nakoming van de betreffende verplichting.

2.9. Overdracht rechten en plichten

2.9.1. Opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen alleen overdragen aan een derde (waaronder groepsmaatschappijen van Opdrachtgever) als Talent Recruiting daarvoor specifiek schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2.10. Recht- en forumkeuze

2.10.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

2.10.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Opdracht of een andere rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

2.11. Ethische gedragscode

2.11.1. Talent Recruiting zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

2.11.2. De Opdrachtgever zal:

a) voldoen, en er zorg voor dragen dat haar werknemers voldoen, aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften met betrekking tot (het voorkomen van) omkoping en corruptie, en;

b) voorkomen dat zij (noch een van haar werknemers) enig geschenk, betaling, vergoeding, financieel of niet-financieel voordeel of gewin van welke aard dan ook, zal aanbieden, beloven, geven of instemmen met het geven aan een derde persoon, zal accepteren of ermee akkoord gaan van enig persoon te aanvaarden, hetzij voor zichzelf hetzij namens een ander, direct of indirect in verband met de Opdracht of in verband met enige andere reeds bestaande of toekomstige overeenkomst met Talent Recruiting, voor zover dat illegaal of corrupt is volgens de wetten van welk land dan ook (tezamen aan te duiden als “omkoping”) en;

c) onmiddellijk aan Talent Recruiting melding maken van elk(e) verzoek, vraag, eis of aanbod van/voor steekpenningen verband houdende met de uitvoering van de Opdracht overeenkomst; (de “Anti-Corruptie Verplichting”).

2.12. Niet-wervingsbeding

2.12.1. Het is Opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de Opdracht en gedurende 12 maanden na het eindigen van de Opdracht, niet toegestaan een arbeidsverhouding of samenwerking of contractuele relatie van welke aard dan ook aan te gaan met werknemers of vertegenwoordigers die ten tijde van de Opdracht in dienst waren bij Talent Recruiting, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talent Recruiting.

2.12.2. Overtreding van het bepaalde in artikel 2.13.1 leidt tot een aan Talent Recruiting verschuldigde en onmiddellijk (zonder ingebrekestelling) opeisbare boete ter hoogte van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro).

2.13. Slotbepaling

2.13.1. Indien een deel van de Opdracht of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige onverlet.

2.13.2. In plaats van het vernietigde of nietige gedeelte geldt alsdan, overeenkomstig artikel 3:42 BW, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben

3. Deskundige (Interim)

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte bepaalde, van toepassing op de werkzaamheden van Talent Recruiting die betrekking hebben op Deskundigen.

3.1. Inzet Deskundige

3.1.1. Opdrachtgever heeft een project dat nader is omschreven in de Opdracht. Opdrachtgever heeft behoefte aan gespecialiseerde mensen die dat project onder eigen verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren en/of begeleiden. Talent Recruiting stelt daartoe de Deskundige ter beschikking.

3.1.2. De Deskundige is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De Deskundige verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Talent Recruiting en/of Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.

3.1.3. De Deskundige zal de werkzaamheden (uitsluitend) in Nederland verrichten bij Opdrachtgever, maar de Deskundige deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Voor zover dat voor de uitvoering van de Opdracht nodig is vindt afstemming met Talent Recruiting en/of Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

3.1.4. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Deskundige zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.

3.1.5. Ingeval hulpmiddelen van de Opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de Opdracht, zal Opdrachtgever dat aan Talent Recruiting voor aanvang van het betreffende gedeelte van de Opdracht kenbaar maken met inbegrip van eventuele kosten die daarmee samenhangen.

3.1.6. Opdrachtgever vrijwaart Talent Recruiting tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht of de door de Deskundige verrichtte diensten.

3.1.7. De Opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat de Deskundige gedurende de looptijd van de Opdracht ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

3.2. Bepalingen bij overname Deskundige

3.2.1. Het is Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Opdracht en gedurende 18 maanden na het eindigen daarvan, niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talent Recruiting direct of indirect (bijvoorbeeld via de bemiddeling of met inschakeling van een derde partij) met de Deskundige of, direct of indirect (bijvoorbeeld via groepsvennootschappen)een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel enige andere contractuele relatie aan te gaan (bijvoorbeeld een overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk).

3.2.2. Dit verbod geldt ook voor alle groepsvennootschappen van Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert als hoofdelijk schuldenaar dat al haar groepsvennootschappen zich hieraan zullen houden.

3.2.3. In het geval van toestemming van Talent Recruiting aan Opdrachtgever om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Deskundige, is Opdrachtgever aan Talent Recruiting een vergoeding verschuldigd gebaseerd op een percentage van het Bruto Jaarinkomen, welk percentage afloopt (zie hieronder) naarmate de Opdracht langer heeft plaatsgevonden:

Periode vanaf aanvang van de OpdrachtVergoeding als % Bruto Jaarinkomen
0 tot en met maand 3 maanden27,5 %
4 tot en met 6 maanden20 %
7 tot en met 12 maanden15 %
13 tot en met 18 maanden10 %
18 maanden en laterGeen vergoeding

3.2.4. Bij overtreding van dit artikel na beëindiging van de Opdracht is Opdrachtgever aan Talent Recruiting een vergoeding verschuldigd gelijk aan 27,5% van het Bruto Jaarinkomen.

3.2.5. Indien in dit verband sprake is van een overeenkomst van opdracht of een andere contractuele relatie dan is het Bruto Jaarinkomen gelijk aan het tarief dat Talent Recruiting aan Opdrachtgever zou hebben berekend op basis van 173.33 uur per maand vermenigvuldigd met 12 maanden en de som daarvan vermenigvuldigd met door Talent Recruiting voorgestelde uurtarief, altijd met een minimum van € 150.000,-.

3.2.6. Opdrachtgever dient een overtreding van artikel 3.4.1 binnen 10 werkdagen aan Talent Recruiting door te geven, met inbegrip van het eerste Bruto Jaarsalaris.

3.2.7. Indien Opdrachtgever aan Talent Recruiting geen of een onjuist Bruto Jaarinkomen heeft doorgegeven, zal Talent Recruiting het Bruto Jaarinkomen vaststellen op basis van de bij haar bekende gegevens over de functie en de arbeidsmarkt.

3.3. Duur en beëindiging

3.3.1. De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde- en onbepaalde tijd. De Opdracht die voor bepaalde tijd is aangegaan (waaronder ook begrepen een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis), eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur hiervan (dan wel het plaatsvinden van de toekomstige gebeurtenis). De Opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd, met uitzondering van de hieronder in dit artikel genoemde gevallen.

3.3.2. De Opdracht die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan uitsluitend worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Opzegging kan uitsluitend geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.

3.3.3. Indien de Opdracht voor bepaalde tijd (daaronder begrepen de Opdracht voor een bepaalde gebeurtenis) na verstrijken van de bepaalde tijd (of het intreden van de gebeurtenis) stilzwijgend wordt voortgezet, is de Opdracht met tenminste 1 maand verlengd, tenzij in de Opdracht een andere termijn is aangegeven. Verlenging van de Opdracht geschiedt onder dezelfde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.3.4. In afwijking van het hierboven in dit artikel bepaalde, kunnen beide partijen de Opdracht zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende gevallen:

a) Indien Talent Recruiting of Opdrachtgever of de Deskundige in staat van faillissement wordt verklaard;

b) Indien Talent Recruiting of Opdrachtgever of de Deskundige (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

c) Indien Talent Recruiting, Opdrachtgever of de Deskundige wordt ontbonden;

d) Indien de Deskundige onder curatele wordt gesteld of bij een vonnis waartegen geen rechtsmiddel meer open staat wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) gevangenisstraf;

e) Indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever;

f) Indien Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Opdracht;

3.3.5. In geval van opzegging door Opdrachtgever is Talent Recruiting jegens Opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3.4. Vergoeding en betaling

3.4.1. Opdrachtgever is Talent Recruiting een vergoeding verschuldigd voor de door haar verrichte diensten. Het tarief staat vermeld in de Opdracht. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt het in de Opdracht genoemde tarief per uur dat de Deskundige besteed aan de uitvoering van het project dat in de Opdracht staat vermeld.

3.4.2. Reis-, verblijf- en onkosten van de Deskundige zijn niet in het tarief inbegrepen. De eventuele reis-, verblijf- en onkosten van een (Kandidaat) Deskundige ten behoeve van een interview en ten behoeve van zijn werkzaamheden voor Opdrachtgever, welke kosten door Talent Recruiting aan die (Kandidaat) Deskundige worden vergoed, zullen door Opdrachtgever aan Talent Recruiting worden vergoed.

3.4.3. Talent Recruiting zal gedurende de uitvoering van de Opdracht een tijdverantwoordingsformulier doen bijhouden door de Deskundige, dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Bij verschil tussen het bij Talent Recruiting ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever bijgehouden afschrift daarvan, geldt het bij Talent Recruiting ingeleverde door Opdrachtgever geaccordeerde formulier voor de vergoeding als dwingend bewijs.

4. Werving & Selectie

Dit gedeelte van de algemene voorwaarden is, in aanvulling op het hiervoor onder het algemene gedeelte bepaalde, van toepassing op de werkzaamheden van Talent Recruiting die betrekking hebben op Werving & Selectie werkzaamheden.

4.1. Opdracht

4.1.1. Talent Recruiting zal de betreffende vacature van Opdrachtgever zo veel als redelijkerwijs mogelijk in de vorm van een functiebeschrijving of anderszins in de Opdracht vastleggen. Bijvoorbeeld wat de inhoud van de functie is, wat het profiel van de gewenste Kandidaat is (met inbegrip van kennis en vaardigheden) en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan wordt geselecteerd.

4.1.2. Talent Recruiting zal zich ervoor inspannen een of meer Kandidaten voor te dragen. Tijdsvermeldingen waarbinnen een Opdracht vervuld zou moeten zijn, worden altijd als indicatief beschouwd. Talent Recruiting schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Talent Recruiting om welke reden dan ook niet of niet tijdig een Kandidaat kan aanbieden.

4.1.3. Talent Recruiting is niet verantwoordelijk voor de informatie die door Opdrachtgever wordt verstrekt. Talent Recruiting gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. Talent Recruiting gaat er evenzeer vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de Kandidaat heeft verkregen of van referenten juist en volledig is. Zij staat daar niet voor in.

4.1.4. Talent Recruiting is gerechtigd bij de werving van Kandidaten voor Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de opdrachtgever.

4.2. Kosten/Fee

4.2.1. De door Opdrachtgever aan Talent Recruiting verschuldigde kosten van een werving- of selectieprocedure zijn uitgedrukt in een percentage van het eerste Bruto Jaarinkomen dat de Kandidaat bij Opdrachtgever zal gaan verdienen.

4.2.2. Opdrachtgever is aan Talent Recruiting de Eindvergoeding verschuldigd overeenkomstig onderstaande staffel, zodra hij rechtstreeks voor zich en/of door middel van of voor derden een overeenkomst van welke aard dan ook aangaat met de Kandidaat. Opdrachtgever is onder alle omstandigheden (dus ook zonder het aangaan van de hiervoor bedoelde overeenkomst) de hieronder vermelde Startvergoeding verschuldigd bij het aangaan van de Opdracht. Tenzij expliciet anders met Talent Recruiting overeen is gekomen.

Bruto jaarinkomen
Kandidaat
Eindvergoeding
(% bruto jaarinkomen)
Startvergoeding
(% bruto jaarinkomen)
Tot € 100.000,-27,5 %7,5 %
Meer dan € 100.000,-30,0 %7,5 %

4.2.3. De betaalde startvergoeding komt in mindering op de verschuldigde eindvergoeding. Alle onkosten (zoals reis- en verblijfkosten van de Kandidaat en advertentiekosten) die Talent Recruiting maakt ter uitvoering van de Opdracht zullen bij Opdrachtgever separaat in rekening worden gebracht.

4.3. Annulering of wijziging

Indien Opdrachtgever de Opdracht intrekt of essentiële kenmerken van de Opdracht wijzigt, worden reeds verschuldigde kosten, zoals startvergoeding of reis- en verblijfkosten van de Kandidaat en advertentiekosten altijd bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Onder wijziging van essentiële kenmerken van een Opdracht wordt verstaan het zodanig wijzigen van elementen van de aan Talent Recruiting verstrekte Opdracht dat, naar oordeel van Talent Recruiting, een nieuwe Opdracht is ontstaan.

4.4. Voortijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

4.4.1. Indien de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat binnen één maand na aanvang wordt beëindigd door Opdrachtgever of Kandidaat zal Talent Recruiting zonder extra kosten te berekenen, met uitzondering van aanvullende advertentiekosten, welke vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever zullen worden voorgelegd – een andere Kandidaat zoeken, mits:

a) Opdrachtgever binnen zeven dagen na beëindiging door de Kandidaat Talent Recruiting hiervan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, en;

b) De beëindiging niet het gevolg is van wijziging of niet nakoming van de arbeidsovereenkomst door Opdrachtgever, en;

c) De essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd, en;

d) De beëindiging niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname, en;

e) Opdrachtgever alle door Talent Recruiting gefactureerde bedragen betaald heeft, en;

f) De voorwaarden als in deze Algemene Voorwaarden staan door Opdrachtgever zijn nagekomen.

g) Opdrachtgever aan al haar financiële verplichting richting Talent Recruiting heeft voldaan.